Werkgevers
Werkgevers kunnen op diverse manieren en op diverse niveaus met ziekte en arbeidsongeschiktheid te maken krijgen. Dit kan op individueel niveau met een specifieke werknemer zijn.

 

Daarbij kunnen vragen aan de orde komen als:

• hoe moet ik als werkgever in deze specifieke situatie omgaan met de uitval van de werknemer;
• kan ik passend werk binnen mijn organisatie aanbieden en wat is dan passend werk;
• werknemer is lange tijd ongeschikt voor zijn eigen werk, maar kan hij dan elders tijdelijk ander werk verrichten;
• hoe kan ik in conflictsituaties toch een goede oplossing bereiken etc.

 

Ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen echter ook op een hoger niveau een probleem vormen zoals een hoog ziekteverzuim op een specifieke afdeling of organisatiebreed. Hierbij kan de onderneming zich de vraag stellen waarom op een bepaalde afdeling een hoger verzuim voorkomt. Welke factoren leiden tot een hoger verzuim binnen de organisatie en welke preventieve maatregelen of veranderingen mogelijk/nodig zijn.

 

Delta Advies zorgt in individuele situaties voor een helder advies hoe werkgever en werknemer verder moeten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, welke mogelijkheden er zijn en welke verantwoordelijkheden de partijen hebben in dit proces.

 

Op organisatorisch niveau verstrekt Delta Advies een heldere analyse van de elementen die een rol spelen bij de oorzaken van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarbij hoort ook een oplossingsrichting met adviezen over bijvoorbeeld preventieve maatregelen. Ook kan een concrete rol worden gespeeld in een verandertraject als het gaat om het omgaan met verzuim binnen een onderneming.